НАСГБ
С подкрепата на СуперХостинг.бг
Начало

 

 

   

ПРОЕКТ
"ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В РАМКИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА"

Проект и главна цел: BG05M9OP001-2.011-0013 „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България чрез подкрепа за съществуващите и развитие на нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията“
Бенефициент: Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Безвъзмездна финансова помощ по проекта: Безвъзмездна финансова помощ по проекта: 351 280,88 лв., от които 298 588,75 лв. европейско съфинансиране и 52 692,13 лв. национално съфинансиране.
Максимална обща сума на СМР: 59 900,00 лв.
Продължителност на проекта: 28 месеца
Период на изпълнение: 01.09.2018 г. – 31.12.2020 г.

ДЕЙНОСТИ

 • Информиране и представяне на възможностите на хората със сляпо-глухота и ролята им в обществото

 • Събития и кампании за подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето на хора със сляпо-глухота

 • Проучване и анализи за потребностите на хората със сляпо-глухота в национален и регионален аспект

 • Партньорство на местно и регионално ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота и утвърждаване на добри практики

 • Мероприятия за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи

 • Подкрепа за Център за хора със сляпо-глухота:
  • - мотивиране участието на пазара на труда

  • - мотивационна и психологическа подкрепа

  • - социално, правно, здравно и трудово консултиране
  • - развитие на мрежа от социални услуги за хора със сляпо-глухота:

  • - Ориентиране и мобилност;

  • - Полезни умения /дейности от всекидневния живот/;

  • - Обучение в алтернативни методи за комуникация, което е насочено към възстановяване възможностите на потребителите за пълноценна комуникация, както и да се формират умения за алтернативна такава, което да доведе до преодоляване на информационния дефицит: Блок-метод (писане главни букви по вътрешната част на дланта – с показалеца на комуникиращия, на интерпретатора или с показалеца на сляпо-глухия)

Тактилен дактил (Ръчна „дактилна“ азбука, възприемана чрез осезанието на вътрешната част на дланта)

Лорм (адаптирана версия за българска азбука – посредством точкови докосвания и линейни плъзгания върху пръстите и дланта на сляпо-глухия)

Брайл върху фалангите (шестте точки се използват върху пръстите от страната на дланта или на външната страна с 2 ръце)

Приспособявания на жестовия език
(по начин на представяне и възприемане от сляпо-глухия):

НАСОЧВАН ВИЗУАЛЕН начин на представяне и на възприемане на жестовия език от сляпо-глухия: - сляпо-глухият държи с едната или двете си ръце, ръцете на изпълняващия жестовете, за да може да насочва зрителното си поле към тях, както и да насочва ръцете на изпълняващия жестовете към зрителното си поле.

ЛОКАЛИЗИРАН ВИЗУАЛЕН начин на представяне и на възприемане на жестовия език от сляпо-глухия: изпълняващият жестовете сам се локализира към зрителното поле на сляпо-глухия.

ТАКТИЛЕН начин на представяне и възприемане на жестовия език от сляпо-глухия – двете ръце на сляпо-глухия обхващат и усещат движенията на ръцете и пръстите на изпълняващия жестовете, докато чрез централното си зрение следи артикулацията на устата му (а при пълна слепота, усеща само с ръцете си, жестовете).

 • - Зрителна рехабилитация;

 • - Обучение в използване на съвременни технологии за комуникация и достъп до информация;

 • - Готварство;

 • - Занимателна терапия;

 • - Физическа култура
 • Местни дейности за социално включване

 • Дейности за информация и комуникация

Национална асоциация на сляпо-глухите в България
www.nasgb.org
Център за хора със сляпо-глухота
4006 гр.Пловдив, ул. „Преспа“ №6

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. - 2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

www.esf.bg

 

<< Обратно към проекти

<< Назад

 
Новини
Проекти
За сляпо-глухотата
Мисия
Дейности
История
Указател на НАСГБ и ТО
НЦРСГ„Хелън Келър”
Списание „Звук и Светлина”
Списание "Звук и светлина"
Документи
Дарители
Контакт с нас
Профил на купувача
Линкове

 

 

 

 

Последна актуализация:  2023 г.
Copyrght © НАСГБ 2023 г.
Всички права запазени!

Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на СуперХостинг.бг